www.techmen.sk

O nás

Zabezpečovacie systémy

Komunikačné systémy

Kamerové systémy

Automatizácia pre brány

Elektroinštalácie

Obchodné podmienky

Novinky

Internetový obchod

Kontakt
Obchodné a reklačné podmienky

Obchodné podmienky


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou TECHMEN s.r.o. (predajcom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy (http://www.techmen.sk). Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce (nákupu).

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE  

Nákup v spoločnosti TECHMEN s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty. Registrácia nového kupujúceho je možná nasledujúcimi postupmi:

 • Elektronicky na adrese obchod@techmen.sk
 • Elektronicky prostredníctvom formuláru e-obchodu.
III. KONTAKTNÉ ÚDAJE  

TECHMEN s.r.o.
Parková 562/6
930 05 Gabčíkovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Orange: +421 918 743 130
e-mail: obchod@techmen.sk

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU  

Kupujúci si môže u predajcu  objednať tovar osobne, telefonicky, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-obchodu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa  cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predajca neručí.

 • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

 • V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.

 • ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY:

 • Objednávka staršia ako 10 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto má za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.

V. DOKLADY  

1. PROFORMA FAKTÚRA:
Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa faxom alebo e-mailom zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich predajca nie je schopný splniť do 5 pracovných dní, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom.

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST:
Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku predajcu a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

3. DOBROPIS:
V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť kupujúcemu na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má už kupujúci neuhradené záväzky voči predajcovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky kupujúceho.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY  

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predajcu, platbou v hotovosti v pokladni na predajnom mieste spoločnosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude predajcom účtovaný sankčný úrok v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti TECHMEN s.r.o..

VII. DODÁVKA TOVARU  

Tovar je možné prevziať osobne v predajnom mieste spoločnosti TECHMEN s.r.o., alebo môže byť expedovaný prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na odoslanie tovaru, jeho poistenie, k predajcovi v prípade reklamácie hradí kupujúci. Za škody ktoré spôsobí prepravná služba nezodpovedá predávajúci. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY  

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

 

 

Reklamačné podmienky

 1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v spoločnosti TECHMEN s.r.o. (ďalej iba predajca).

 2. Kupujúci si je povinný všetok dodaný tovar prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky.

 3. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom udanom na Záručnom a dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní u predajcu. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú.

 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo prepravnou službou a predlžuje sa presne o dobu trvania záručnej opravy.
  Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ predajca nestanový dlhšiu lehotu.

 5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane inštalačných médií. K reklamovanému tovaru musí predložiť Záručný a dodací list, doklad o zaplatení a vyplnený Reklamačný protokol s presným popisom chýb, ktorý predajca potvrdí. Tento protokol slúži ako doklad k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

 6. Reklamácie súvisiace s nesprávnym fungovaním programového vybavenia nebudú riešené, pokiaľ kupujúci nedokáže preukázať legálnosť jeho nadobudnutia a neposkytne vlastné originálne inštalačné médiá.

 7. Predajca v žiadnom prípade neručí za škody kupujúceho vzniknuté v dôsledku vady tovaru, zlyhania funkčnosti programového vybavenia alebo prípadnej straty dát.

 8. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 9. Predajca si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutnú k tejto oprave.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy spôsobené:

 1. prevádzkovaním tovaru vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom pracovnom prostredí (pokiaľ nie je tovar do takéhoto prostredia určený),

 2. neodbornou inštaláciou, zlou obsluhou alebo nedostatočnou údržbou,

 3. používaním neoriginálnych alebo repasovaných spotrebných materiálov neschválených a nedoporučených výrobcom,

 4. počítačovými vírusmi a prevádzkovaním nevhodného alebo nelegálneho programového vybavenia, živelnou pohromou.


Záruka zaniká:

 • mechanickým alebo elektrickým poškodením tovaru,

 • odstránením označenia tovaru, výrobných čísel, poškodením plomb, ochranných nálepiek a štítkov,

 • nepredložením záručného listu.

 

 

Pocitadlo.sk
Vytvorené spoločnosťou TECHMEN s.r.o.